Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest : Komandor Bydgoszcz S.A.
adres: 85-776 Bydgoszcz, ul. Łowicka 42 zwany „Administrator”.

Można  się skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Komandor Bydgoszcz S.A.   85-776 Bydgoszcz, ul. Łowicka 42
- przez e-mail: daneosobowebydgoszcz@komandor.pl

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą ( np. pomiar ) lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do wykonania pomiaru i/lub zawarcia umowy)  
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienia faktury, dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora  m.in. w celu:  realizacji zamówienia, wystawienia faktury, rozstrzygnięcia roszczeń reklamacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, marketingu produktów lub usług Administratora, 
 4. na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  np.  w celu :
 5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, np. dla wsparcia przy uzyskaniu kredytu na finansowanie zakupionych towarów,  

Informuje się, że podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do umówienia i realizacji pomiaru lub wyceny.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. ważności oferty, ale  nie dłużej niż jeden rok od jej otrzymania jeżeli nie doszło do zawarcia umowy,
 2. obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami  wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niezbędny do rozpatrzenia reklamacji , dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń,

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane na tej podstawie do czasu jej odwołania.

ODBIORCY DANYCH: 

Pani/Pana/Klienta dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty, na podstawie zawartych przez Administratora  umów, w szczególności właściwemu terytorialnie Zakładowi Kompletacji Komandor, podmiotom świadczącym usługi projektowe, pomiarowe, monterskie, transportowe, księgowe, archiwizacji, usługi IT, usługi marketingowe (m.in. agencje marketingowe), kredytowe  i innym udzielającym wsparcia szczególności dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów, rozpatrzenia reklamacji itp.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).

Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli Administrator posiada dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to Administrator może je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym powyżej, dla: wykonania pomiaru przygotowania oferty,  odpowiedzi na zapytanie, zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak tych czynności  przed zawarciem umowy, brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Facebook YouTube Blog